Baza strat

Imienna baza danych ma docelowo zebrać wszystkie możliwe do uzyskania informacje o obywatelach polskich, którzy podlegali prześladowaniom niemieckim w latach 1939-1945. W chwili obecnej baza udostępnia informacje o ponad 5 milionach osób.
Do bazy wprowadzane są informacje o:
ofiarach (osobach, które poniosły śmierć w wyniku bezpośrednich działań wojennych lub represji),
osobach represjonowanych (więzionych, wywiezionych na roboty, wysiedlonych, zmuszonych do ukrywania się, dzieciach pozbawionych opieki).

Do każdej osoby, włączanej do bazy „Strat” przypisywane są właściwe dla niej kategorie represji niemieckich. Katalog represji, którym podlegali obywatele polscy w latach okupacji opracowany został przez Komisję Ekspertów i Instytut Pamięci Narodowej w okresie zainicjowania programu.
Obejmują one:

 • Żołnierzy – (kampania 1939, pozostałe działania wojsk regularnych, Powstanie Warszawskie, przymusowo wcieleni do obcych armii) - polegli, zamordowani po wzięciu do niewoli, zmarli podczas służby wojskowej, zaginieni,
 • Jeńców wojennych (stalagów, oflagów, jeńcy skierowani do pracy przymusowej),
 • Uczestników konspiracji (polegli, zamordowani),
 • Więźniów obozów (przejściowych, pracy, karnych, koncentracyjnych, zagłady), gett, więzień, aresztów, innych miejsc uwięzienia,
 • Ofiary Holocaustu,
 • Skazanych przez niemieckie sądy,
 • Ofiary egzekucji i pacyfikacji,
 • Wysiedlonych,
 • Robotników przymusowych,
 • Nieletnie ofiary wojny i okupacji (germanizowane, pozbawione opieki rodzicielskiej, deportowane wraz z rodzicami na roboty przymusowe /niepracujące/, urodzone w trakcie trwania represji rodziców),
 • Cywilne ofiary wojny (śmierć w wyniku działań wojennych, rozstrzelane, zmuszone do ukrywania się,
  Polacy obywatele innych państw zamordowani/represjonowani, ofiary mordu dokonanego nie przez władze okupacyjne),
 • Osoby deportowane lub zmarłe na terenie Trzeciej Rzeszy - przy braku możliwości ustalenia rodzaju represji).

Jeśli nie ma możliwości ustalenia jakichkolwiek danych osobowych – dane o ofiarach wprowadzane są jako anonimowe wraz z podaniem wszystkich spośród dostępnych informacji o liczbie zabitych, dacie i miejscu egzekucji, okolicznościach, sprawcach, miejscu pochówku oraz ew. dacie i miejscu ekshumacji.

W przypadku każdej osoby, której dane wprowadzane są do bazy, podawane jest źródło pochodzenia informacji – ze wskazaniem instytucji/publikacji – gdzie można szukać dokumentów lub szerszej informacji.

Baza „Strat” jest indeksem ofiar i osób represjonowanych – nie gromadzi skanów dokumentów na podstawie których wprowadzane są informacje – wskazuje jednak miejsca gdzie te dokumenty można odnaleźć.